TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 31/03/2015 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 Unione Europea 
Unione Europea
28/07/2013
Original : Quand on utilise les chômeurs pour voter l’austérité
Quando si utilizzano i disoccupati per rafforzare lo sfruttamento - Daniel Zamora
Mentre la disoccupazione ha raggiunto livelli record in Europa con un tasso che supera il 12%, in una lunga intervista per Standaard, Bart De Wever [leader del Partito di Nuova Alleanza Fiamminga, N-VA e sindaco di Anversa] dichiara che la contraddizione ...25/07/2013
Original : War against Iran, Iraq AND Syria?
Guerra contro Iran, Iraq E Siria ? - Pepe Escobar
In mezzo all’incessante mormorio nella giungla di Washington su una possibile avventura militare in Siria da parte dell’amministrazione Obama, giungono nuove informazioni che fanno ulteriore luce sulla vicenda. E sono delle signore informazioni ...20/07/2013
Original : H Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η ευρωζώνη καταρρέει μέσα στην πιο απόλυτη παρακμή όπως η αρχαία ρωμαϊκή αυτοκρατορία...
L'Unione Europea e soprattutto la zona euro nel declino più assoluto come l'antico Impero Romano... - Dimitris Kazakis Δημήτρης Καζάκης
Dalla storia si sa che l'antico Impero Romano, cioè una specie di Unione Europea dell'epoca, mentre trasformava i suoi sudditi in schiavi smidollati della classe dirigente più spietata e parassitaria che il mondo avesse conosciuto fino ...14/07/2013
Original : 11 Signs That Italy Is Descending Into A Full-Blown Economic Depression
11 segni che l'Italia sta finendo in una depressione economica - Michael Snyder
Quando si ha troppo debito, iniziano ad accadere cose davvero brutte. Purtroppo questo è esattamente ciò che sta accadendo in Italia in questo momento. Le dure misure di austerità stanno facendo rallentare l'economia italiana ...12/07/2013
Original : 25 vérités sur l’affaire Evo Morales/Edward Snowden
25 verità sul caso Evo Morales / Edward Snowden - Salim Lamrani
Il caso Edward Snowden è stato all'origine di un grave incidente diplomatico tra la Bolivia e diversi paesi europei. A seguito di un ordine da Washington, Francia, Italia, Spagna e Portogallo hanno proibito all'aereo presidenziale di ...12/07/2013
Translations available: Français 
Abusivismi USA per il MUOS di Niscemi - Antonio Mazzeo
La Marina militare statunitense avviò i lavori di realizzazione del MUOS tre anni prima della firma delle autorizzazioni da parte della Regione siciliana. La prova inconfutabile della grave violazione delle norme in materia urbanistica ed ambientale ...10/07/2013
Original : Grèce: l’antisémitisme fait-il la loi?
Grecia: gli antisemiti fanno la legge? - Michael Löwy Μικαέλ Λεβί
Un ebreo marxista viene trascinato in tribunale, accusato dai nazisti di aver "diffamato". Siamo nella Germania del 1933? Niente affatto: è la Grecia "democratica" (con molte virgolette) del 2013 ... L'imputato in questione ...06/07/2013
Translations available: Français 
Migranti, due firme contro le norme che producono la “clandestinità” - Annamaria Rivera
Dal traballante governo delle larghe intese quasi null’altro c’è da aspettarsi se non iniziative antipopolari spacciate per risposta alla recessione, qualche modesto provvedimento enfatizzato come misura contro la disoccupazione, il ...28/06/2013
Original : Manifeste : Que faire de la dette et de l’euro ?
Debito e Euro: Cosa fare? Un manifesto - Various Authors - Versch. Autoren - AA.VV. - Auteurs div. -Από διάφορους συντάκτες - Muhtelif Yazarlar-Olika skribenter-Malsamaj aŭtoroj-مؤلفون مختلفين
La crisi L'Europa sta sprofondando nella crisi e nel declino sociale sotto il peso dell'austerità, della recessione e della strategia delle "riforme strutturali". Questa pressione è strettamente coordinata a livello europeo, ...21/06/2013
Original : The “Monsanto Protection Plan”: Monsanto’s Deception Game on GMO in Europe
Il "piano difensivo della Monsanto" : L'inganno degli OGM in Europa - F. William Engdahl
Il 31 maggio i titoli di testa dei media mondiali erano simili a questo, preso da Reuters: “la Monsanto fa un passo indietro sulle colture OGM in Europa.” La fonte originale della storia è ...  |<<    <   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13   >     >>|  
 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.