TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 03/09/2015 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 Unione Europea 
Unione Europea
03/07/2015
Original : Greece: A Moment of Great Decisions
In Grecia è il momento di decidere - Stathis Kouvelakis Στάθης Κουβελάκης استاتیس کوولاکیس
Nonostante la disinformazione dei media e i ricatti dell'UE, le forze anti-austerità in Grecia rimangono forti in vista del referendum di domenica Manifestanti anti-austerità durante un raduno mercoledi ad Atene Foto janwellman ...30/06/2015
Original : Europe’s Attack on Greek Democracy
L’attacco dell’Europa alla democrazia greca - Joseph E. Stiglitz Джозеф Стиглиц جوزيف ستيجلز
NEW YORK – Il continuo crescendo di litigi e battibecchi all’interno dell’Europa può apparire all’esterno come l’inevitabile risultato della triste partita finale tra la Grecia e i suoi creditori. Infatti, i ...01/06/2015
Translations available: Français 
In Sicilia la centrale Ue per la guerra alle migrazioni mediterranee - Antonio Mazzeo
Bruxelles estende a 138 miglia nautiche a sud della Sicilia l’area delle operazioni militari e d’intelligence di Frontex, amplia il budget finanziario per il “contenimento” delle imbarcazioni di migranti e istituisce a Catania ...16/05/2015
Original : Η ώρα της έντιμης ρήξης
Grecia: Mo' che il tempo s'avvicina - Stathis Kouvelakis Στάθης Κουβελάκης استاتیس کوولاکیس
Proponiamo la traduzione, a cura dei compagni di Noi Restiamo di Torino, della versione inglese, apparsa sulla rivista “Jacobin”, di un articolo di Stathis Kouvelakis, che insegna teoria politica al King’s College di Londra ed è ...08/05/2015
Original : Llamamiento en apoyo de la Grecia que resiste y su Comisión de la Verdad sobre la Deuda Pública
Appello a sostenere il popolo greco in resistenza e la Commissione per la verità sul debito pubblico - Various Authors - Versch. Autoren - AA.VV. - Auteurs div.
Per il diritto dei popoli all'audit sur debito pubblico Al popolo europeo e al mondo intero A tutti gli uomini e le donne che rifiutano le politiche di austerità, che non vogliono pagare un debito pubblico che ci strangola e che è ...06/05/2015
Original : Empujarlos al mar
Buttarli a mare - Santiago Alba Rico Σαντιάγκο Άλμπα Ρίκο سانتياغو البا ريكو
Davanti all’ipocrisia e all’indifferenza, ci piace ed è perfino doveroso essere un po’ demagogici. Diciamoci la verità: l’Europa è abituata a buttare la gente a mare. Lo ha fatto per secoli, durante il più ...29/04/2015
Translations available: Français  English 
Perché all’Italia non interessa degli italiani assassinati dai droni - Antonio Mazzeo
Vittime collaterali, inconsapevoli e innocenti, dell’ennesimo atto di una guerra unilaterale. Niente più eserciti contro eserciti, solo killer-robot contro uomini, donne, bambini. Il cooperante siciliano Giovanni Lo Porto, colpevolmente ...22/04/2015
Translations available: Français 
La strage dei migranti e le responsabilità dell'Europa - Annamaria Rivera
Almeno 1.800 morti dall’inizio dell’anno. Vittime del neocolonialismo occidentale, delle sue politiche di rapina, guerra, ingerenza “umanitaria”, destabilizzazione, che spesso trovano complici nelle élite locali. Vittime ...19/04/2015
In Sardegna i test del primo drone d’attacco europeo - Antonio Mazzeo
Nella base aerea sarda di Decimomannu è giunto nei giorni scorsi il primo prototipo di robot-killer volante nEUROn, l’aereo senza pilota da combattimento (Ucav - Unmanned combat aerial vehicle) coprodotto da Italia, Francia, ...08/04/2015
In Sicilia la regia dei voli-spia Usa in Tunisia - Antonio Mazzeo
 “Le attività nello spazio aereo tunisino di velivoli in missione di sorveglianza rientra nell’ambito della cooperazione militare e d’intelligence con l’Unione europea per la lotta al terrorismo”. Alla vigilia ...  |<<    <   1 2 3 4 5 6 7   >     >>|  
 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.