TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı la internacia reto de tradukistoj por la lingva diverso

 26/11/2015 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 Unione Europea 
Unione Europea
29/08/2015
Translations available: Español 
Spazi-frontiera: la moltiplicazione delle Lampeduse d’Europa e la migrazione dei confini europei - Martina Tazzioli
Il mare punteggiato dai corpi dei migranti naufraghi con il salvagente indossato in attesa dell’arrivo dei soccorsi; e gli scogli di Ventimiglia, “occupati” da centinaia di teli di alluminio che coprono migranti in attesa, ormai ...19/08/2015
Original : Tragédia grega esconde segredo de bancos privados
Dietro la tragedia greca i segreti nascosti delle banche private - Maria Lucia Fattorelli
La Grecia si trova ad affrontare un problema enorme di debito pubblico e una crisi umanitaria senza precedenti. La situazione attuale è infinitamente peggiore di quella del 2010, quando la Troika - Fondo monetario internazionale, Commissione europea ...05/08/2015
Original : Dans les rues d’Athènes avec Frantz Fanon
Nelle strade di Atene con Frantz Fanon - Omar Benderra
E’ necessario ricordare dalla Grecia il 90° anniversario della nascita di Frantz Fanon. Il caso ha voluto che mi trovassi in questo paese in questa data e in queste circostanze. In questo paese dove, freddamente, si sta conducendo la società ...28/07/2015
Original : Why I’ve Changed My Mind About Grexit: Daniel Munevar
Daniel Munevar: "Ecco perché ho cambiato idea sul Grexit"
Parla l’ex consigliere di Varoufakis
- Thomas Fazi
«Bisogna prendere atto che il sistema non funziona e che non esiste la volontà politica di risolvere i problemi strutturali dell’euro». Daniel Munevar è un giovane economista post-keynesiano di Bogotá ...22/07/2015
Original : Entrevista al novelista, traductor y articulista Manuel Talens: "Nadie escapa de sus orígenes de clase a la hora de hablar o escribir"
Intervista al romanziere, traduttore e articolista Manuel Talens: "Nessuno può sfuggire alle proprie origini di classe quando è il momento di parlare o di scrivere" - Enric Llopis
In omaggio a Manuel Talens, scomparso il 21 lulglio 2015, ripubblichiamo una intervista rilasciata a lEnric Llopis nel febbraio del 2014 Manuel Talens (Granada 1948) è medico, romanziere, traduttore e articolista per la carta stampata e sulle ...15/07/2015
Original : Greece: Past Critiques and the Path Forward
Grecia: Le critiche del passato e le loro verifiche a venire - Olivier Blanchard Ολιβιέ Μπλανσάρ Оливье Бланшар
Gli occhi del mondo sono tutti puntati sulla situazione economica della Grecia e le parti coinvolte continuano a lottare per un accordo duraturo sollecitando così vigorosi dibattiti e critiche pungenti fra cui anche quelle del Fondo monetario ...15/07/2015
Original : On the Euro Summit’s Statement on Greece: First thoughts
Grecia: Prime riflessioni dopo la dichiarazione del vertice europeo - Yanis Varoufakis Γιάνης Βαρουφάκης Янис Варуфакис يانيس فاروفاكيس
Nelle ore e nei giorni a venire, mi siederò in Parlamento per esaminare le normative del recente accordo del vertice europeo sulla Grecia. Sono anche ansioso di sentire dal vivo i miei compagni Alexis Tsipras e Euclides Tsakalotos, che ne ...14/07/2015
Original : La construction de l’Union Européenne : Une organisation libérale au service du capitalisme
La costruzione dell'Unione Europea: Un'organizzazione liberale al servizio del capitalismo - Saskia
Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, i paesi capitalisti si trovano in una situazione economica molto complicata, con un debito enorme e paesi da ricostruire fisicamente ed economicamente. Poiché devono equilibrare i loro conti, fanno appello ...13/07/2015
Original : A Trojan Horse in the Home of Austerity
Un cavallo di Troia nella Casa dell'austerità - Pepe Escobar Пепе Эскобар
 La Grecia inventò la democrazia. La mitologia greca ha forgiato il modo in cui l'Occidente guarda se stesso. La Grecia ha anche coniato il nome di questa penisola asiatica: Europa  "Al giorno d'oggi solo i criminali osano danneggiare ...08/07/2015
I dannati del mare - Daniela Trollio
Nel novembre 1989, al suono delle fanfare di tutto l’Occidente ‘democratico’, cadeva il “Muro” per antonomasia, quello di Berlino. Sono passati 26 anni e, nel mondo, di muri ne sono stati eretti più di una ventina: ...  |<<    <   1 2 3 4 5 6 7   >     >>|  
 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.