TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 04/06/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 EUROPE 
EUROPE / Nykolonialt krig
Date of publication at Tlaxcala: 24/11/2010
Original: Neokolonialer Krieg

Vad Bundeswehr bedriver i Afghanistan och hur rustningsindustrin tjänar på det
Nykolonialt krig

Anton Holberg

Translated by  Sixten Andréasson
Edited by  Einar Schlereth

 

Som en av de ledande rustningsexportörerna är Förbundsrepubliken sen länge invecklad indirekt i flera, om inte alla krig eller väpnade konflikter i världen; mest omedelbart hittills förvisso i Afghanistankriget.

Det föreliggande samlingsverket visar i 14 bidrag av elva olika författare med mycket fakta - åtminstone för marxister förväntat, eftersom det är känt att krigets första offer är sanningen – att det ursprungliga rättfärdigandet av detta liksom för alla andra krig som Irakinvasionen inget har med verkligheten att göra (som Joachim Guillard vittnar om).

De olika författarna, särskilt den från Afghanistan härstammande politikforskaren Matin Baraki, påvisar att det våldsamma ersättandet av den reaktionära talibanregimen av en formellt av president Hamid Karzai förd västlig protektoratsregim varken har åstadkommit demokrati eller kvinnobefrielse och ännu mindre en början till ekonomisk utveckling i intresse för majoriteten av det afghanska folket.

Av detta ändrar sig inget av den upprörda reaktionen hos delar av det politiska establissemanget i Tyskland, som tvålar in sina får med mänskliga rättigheter och driver dem till urnorna efter det tabubrott som gjordes av den dåvarande president Horst Köhler. Denne hade som bekant - väl att märka i positiv avsikt – offentligt uttalat, att (också) i Afghanistan ska västs och därmed Tysklands näringspolitiska och geopolitiska intressen försvaras med alla till buds stående medel. Att dessa medel är författnings- och folkrättsvidriga ses nu som problem. Något i bakgrunden träder det faktum, att det knappast kan vara på annat vis.

Den nyklonialistiska basen för kriget och ockupationen av Afghanistan och deras roll för framtida expeditioner runt omkring jordklotet beläggs av flera författare med citat ur officiella NATO-dokument och från andra imperialistiska organisationer såväl som från papers från Think-tanks som är nära hopflätade med de ekonomiska och militära krafterna. Detta tydliggör, att den militära strategin hittills och den mer underordnade civila ”uppbyggnadsstrategin” enligt nuvarande erfarenhet har liten eller ingen utsikt till framgång.

Då det inte finns tecken på att den härskande klassen och dess politiska och militära personal är dumma – i annat fall skulle den genom sin rena minoritetsstatus redan för länge sen inte varit den härskande – har den andra mål än de officiell propagerade. Jörgen Wagner sammanfattar så: ”Det tycks snarare att Afghanistans framtid som auktoritär militärstat mindre beror på dumhet än på strategisk kalkyl.” Särskilt genom den avsedda ”afghaniseringen” av kriget ska de enorma kostnaderna i tilltagande grad bäras av afghanernas majoritet. De väntade vinsterna genom krig och ”uppbyggnad” kommer däremot att flyta i fickorna på ockupanternas rustningsindustri, det växande antalet legofirmor och kadern av den internationella ”utvecklingsindustrin” och deras afghanska mellanhänder – politiker, krigsherrar och drogbaroner., mestadels  i personalunion.

Frågan huruvida de långfristiga vinsterna i form av tillgrepp av de enorma förekomsterna av råmaterial i regionen också kan förbättra förhandlingspositionen för arbetarklassen i de imperialistiska länderna är utanför ramen för samlingsbandet.

Summan av övertygande framlagda fakta och deras sammanhang belägger att varken krigsbrotten och kränkningarna av mänskliga rättigheter eller de antidemokratiska återverkningarna av den ny-gamla politiken på det tyska samhället är tillfälliga (Ulrich Sander: ”Die Polizei als Militär – Das Militär als Polizei”). De är i en tid av växande ekonomisk och ideologisk kris nödvändiga för att säkra bourgeoisins herravälde inåt och utåt.

Mera information om boken se här

Courtesy of Sixten Andréasson
Source: http://www.jungewelt.de/2010/11-22/026.php
Publication date of original article: 22/11/2010
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=2644

 

Tags: EuropaTysklandBundeswehraggressionövergreppaffärerkrigsindustritalibaner
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.